ID    
  PW    
  회원가입아이디/비밀번호 찾기  
 
 
 
     
   
   
     
 
 
Home > 학원소개 > 학원소개년도
1991 A+과학나라 구미지사 설립
2005 로보티즈키즈랩 구미지사 설립
2008 GMA개념원리 국제수학교육원 설립
2010 A+과학나라 STEAM융합과학연구소 명칭변경
2014 CMS 구미형곡영재교육센터 설립

 
경북 구미시 형곡1동 856-4번지 2층 3층 경북 구미시 신시로66 2층 3층  STEAM융합영재교육센터
A+과학나라&로보티즈키즈랩(2층) TEL : 457-5368 / FAX : 457-5369 CMS수학영재교육센터(3층) TEL 451-4416 
Copyright(c) 1997 STEAM융합영재교육센터 TEL 471-7003 All rights reserved